Lösningen för att nå spelansvar för barn och unga

1. Nationell samlingspunkt

Att RISK är den givna samlingspunkten på nationell nivå för kunskap och insatser för att förebygga spelandets skadeverkningar med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

 

2. Allmän upplysning

Att det arrangeras allmän upplysning med faktabaserad kunskap om spel och spelets risker och konsekvenser. Exempelvis att det erbjuds utbildningsdagar inom vård, sociala myndigheter och skola (gymnasium/högstadier). Inom skolan är Lotteriinspektionens satsning ”Prata om spel” ett bra alternativ

 

3. Forskning

Att följa och initiera forskning inom spelområdet i stort med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

 

4. Spelproblemsförebyggande aktiviteter

Att ta fram och erbjuda, utveckla, utvärdera, dokumentera och sprida spelproblemförebyggande aktiviteter. Exempelvis att arbeta med kultur och idrott som ett sätt att föra fram budskap om spelansvar och god speletik

 

5. Internetpsykiatri

Att det skapas en stark internetpsykiatri med stödinsatser för spelproblem och anhörigproblematik. Studierna Spelfrihet tillsammans och Anhörigstudien som Centrum för psykiatriforskning bedriver är värdefulla att följa

 

6. Bredda Stödlinjen

Att hänvisning görs till Stödlinjen som erbjuder rådgivning för personer med spelproblem, anhöriga och personer som inom ramen för sin profession möter angiven problematik. En viktig insats är att utöka Stödlinjens öppettider till helger, kvällar och nätter

 

7. Socialt engagemang och dialog

Att skapa förutsättningar för organisering av lokala ungdomsverksamheter runt om i Sverige där alla som vill föra dialog kring ungas spelande ska vara välkomna . Vi tror att lösningen är att, precis som nykterhetsrörelsen, skapa en bredd i de organisationer som bedriver förebyggande verksamhet. Det vill säga att verksamheten ska vara för och av unga, där de den verksamhet som bedrivs utgår från deras behov. Vi tror att det är viktigt att fånga upp de som drivs av ett gott socialt ändamål och ser ett värde i att arbeta med att föra dialog kring ungas spelande. Detta utan att själv ha en historik av spelproblem eller av att vara anhörig till någon som spelat för mycket

 

8. Målgruppsfokusering

Att arbeta förebyggande  i ungdomars arena – att nå dem där de befinner sig. Det behövs därför insatser exempelvis i sociala medier i bred bemärkelse, där allmän upplysning i sådana kanaler är viktigt. Andra relevanta insatser är rådgivning via chatt och internetbehandling

 

9. Struktur

Att erbjuda goda förutsättningar för ungas organisering på kommunal, regional och nationell nivå

 

10. Nätverkande

Att skapa nätverk, utbyte och samarbete med samhällets alla sektorer för att ha ett samlat grepp om ungas spelande. Detta på nationell och internationell nivå

 

11. Publikationer

Att publicera informationsmaterial om ungas spelande. Exempelvis i form av rapporter, böcker, utvärderingar och rådgivningsmanualer

 

12. Finansiering

Att säkerställa kommunala och regionala medel för organisering av rådgivning för personer med spelproblem och deras anhöriga

 

13. Screening

Att det börjar användas frågebatterier som innefattar frågor om spelproblem och anhörigproblematik inom hälso- och sjukvård samt sociala myndigheter. I dagsläget sker detta sällan

 

14. Bryta polarisering kring spelansvar

Att bryta polariseringen där vi antingen pratar om det lustfyllda med spel eller pratar spelansvar. Vi kan kombinera det roliga med spel med en insiktsfullhet, stabilitet och ett kontrollerat spelande. Därför har vi lanserat kampanjen Spela RISKfyllt – där RISK står för ett spelande som är (R)oligt, (I)nsiktsfullt, byggt på (S)tabilitet och är (K)ontrollerat. Det är spelkontroll som vi ser det

 

15. Budget- och skuldrådgivning

Att kommuner ska tillhandahålla budget- och skuldrådgivning

 

16. Konsumentupplysning

Att under ungas skolgång bedriva konsumentupplysning om lån och vardagsekonomi. Aktuella aktörer för denna verksamhet bör vara exempelvis Konsumentverket och Kronofogden

 
 
 

Tre spelpolitiska frågor att prioritera

Spelreklam: Att få bort spelreklam som riktar sig direkt till barn och unga

 

Socialtjänstlagen: Ett tydliggörande av socialtjänstlagen så att de med spelproblem runt om i landet kan få relevant stöd, vård och hjälp. Därtill även att anhöriga får relevanta insatser och då tänker vi särskilt på de 82 000 barn som växer upp med någon som spelar för mycket

 

Nationell handlingsplan: Att stärka arbetet med att förebygga spelproblem och formulera en nationell handlingsplan med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna