Lösningen för att nå spelansvar för barn och unga

Allmän upplysning: Att det arrangeras allmän upplysning med faktabaserad kunskap om spel och spelets risker och konsekvenser. Exempelvis att det erbjuds utbildningsdagar inom vård, sociala myndigheter och skola (gymnasium/högstadier). Vidare anser vi att det är viktigt att arbeta förebyggande i ungdomars arenor – att nå dem där de befinner sig. Det är därför viktigt med allmän upplysning exempelvis i sociala medier.

 

Forskning: Att forskning sker inom spelområdet i stort, särskilt med fokus på spelande hos barn, ungdomar och unga vuxna.

 

Spelproblemsförebyggande aktiviteter: Att det tas fram och erbjuds, utvecklas, utvärderas, dokumenteras och sprids spelproblemsförebyggande aktiviteter. Exempelvis att arbeta med kultur och idrott som ett sätt att föra fram budskap om spelansvar och god speletik

 

Internetpsykiatri: Att det utformas en stark internetpsykiatri med stödinsatser för spelproblem och anhörigproblematik

 

Hänvisning till Stödlinjen: Att hänvisning görs till Stödlinjen som erbjuder rådgivning till anhöriga, personer med spelproblem och professionella

 

Struktur: Att erbjuda goda förutsättningar för ungas organisering på kommunal, regional och nationell nivå. Att det avsätts resurser för organisering av lokala ungdomsverksamheter, vilka vill föra dialog kring ungas spelande och arbeta med spelansvar

 

Nätverkande: Att skapa nätverk, utbyte och samarbete med samhällets alla sektorer för att ha ett samlat grepp om ungas spelande. Detta på nationell och internationell nivå

 

Publikationer: Att det publiceras informationsmaterial om ungas spelande. Exempelvis i form av rapporter, böcker, utvärderingar och rådgivningsmanualer

 

Finansiering: Att säkerställa kommunala och regionala medel för organisering av rådgivning för personer med spelproblem och deras anhöriga

 

Screening: Att hälso- och sjukvård samt sociala myndigheter ska använda frågebatterier som innefattar frågor om spelproblem och anhörigproblematik. I dagsläget sker detta sällan (20171010)

 

Budgetoch skuldrådgivning: Att samtliga kommuner i Sverige ska tillhandahålla budget- och skuldrådgivning

 

Konsumentupplysning: Att det under ungas skolgång bedrivs konsumentupplysning om lån och vardagsekonomi. Aktuella aktörer för denna verksamhet anser vi är Konsumentverket och Kronofogden.

 

Nationell samlingspunkt: Att RISK ges förutsättningar till att vara den givna samlingspunkten på nationell nivå för kunskap och insatser för att förebygga spelandets skadeverkningar med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

 

Remissvar avseende En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Utöver det ovan nämnda skrev Riksförbundet Spelkontrolls (RISK) följande i angivet remissvar:

 

Vi anser att utredningen innefattar många bra och omfattande åtgärder för ansvarsfullt spelande. Vi ser mycket positivt på det faktum att utredningen, i den mån det är möjligt, finner sin grund i evidens.

 

Central avstängning: Vi tycker det är bra med möjligheten till central självavstängning från att kunna spela hos licenserade spelbolag och aktörerna med särskilda tillstånd

 

Utvärderingar av spelansvarsåtgärder: Vi vill se krav på utvärderingar av spelansvarsåtgärder som spelföretag inför

 

Personalutbildning: Vi är positiva till att spelföretag måste utbilda sina anställda om riskerna med att spela. Därtill till att specialkompetens krävs för de som ska kontakta kunder där spelproblem kan vara aktuella

 

Kartläggning av spelproblem: Vi uppfattar det som relativt tydligt beskrivet hur personer med spelproblem ska upptäckas. Vi anser dock att det ska tydliggöras vad spelbolagen ska göra när spelproblem har upptäckts

 

Datarapportering: Vi tycker det är bra att spelföretag med licens ska rapportera data månads- och kvartalsvis avseende deras spelare och deras eventuella riskfyllda beteenden

 

Information om spelproblem: Vi vill att kraven stärks avseende utformningen av den information som finns hos spelbolagen avseende spelproblem. Det är särskilt viktigt med tydlig information om vart man kan vända sig när man har spelproblem

 

Panikknapp online: Vi är positiva till att alla interaktiva spel online ska ha en panikknapp, vilken stänger av spelaren i 24 timmar

 

Utbetalningsspärr: Vi vill se krav på att spelare inte ska kunna häva begärda utbetalningar från sina spelarkonton

 

Självtest: Det är bra att alla spelaktörer måste erbjuda sina kunder ett självtest för deras spelbeteende

 

Insättningsgränser: Vi är positivt inställda till att alla spelare måste sätta gränser för sitt spelande. Vi tycker dock att det är värt att betona att forskningsstödet är svagt för att insättningsgränser skulle vara en effektiv spelansvarsåtgärd

 

Kanalisering: Vi är positiva till en förväntad kanalisering på 90 %, dock är vår förhoppning att denna nivå ska kunna uppnås snabbare än inom två år

 

Spelreklamsreglering: Vi är positiva till mer restriktiv spelreklam. Vi har listat ett antal åtgärder vi anser särskilt viktiga för att spelreklam ska bli ansvarsfull, då särskilt med fokus på spelreklam som riktar sig mot ungdomar. Dessa åtgärder avser även att förebygga att spelreklam når barn. Vi anser att:

 

  • Spelreklam inte ska vara tillåten från klockan 05.30–08.00 och 17.30–20.00. Detta då många barn och unga exempelvis tittar på TV och lyssnar på radio dessa tider

  • Spelreklam ska innefatta framträdande varningstexter. Detta likt andra farliga produkter såsom nikotin och alkohol

  • Anmälningarna av spelreklam hanteras av en aktör – inte av den uppsjö av aktörer det är när detta remissvar skrivs

  • Det utformas material för hur man ska gå tillväga för att anmäla spelreklam och att processen för anmälan av spelreklam underlättas. Detta då spelreklamen sker i så pass många olika kanaler och förutsättningarna är olika utifrån om reklamen sker via mail, sms, tv, direktreklam, radio, tidningar, telefonsamtal, banners, pop-ups eller sociala medier

  • Spelreklam ska innehålla hänvisning till Stödlinjen som erbjuder rådgivning till anhöriga, personer med spelproblem och professionella

  • Det bör anses vara särskilt allvarligt om spelreklam riktas direkt mot barn och ungdomar. Detta då de varit mest utsatta i befolkningen för spelproblem sedan nittiotalet. Därtill växer 82 000 barn upp med någon som spelar för mycket

  • Regleringen av spelreklam tar särskild hänsyn till digital reklam, t.ex. den i sociala medier, via pop-ups och banners

  • Alla aktörer som bedriver spelreklam bör lägga en viss procent av sin marknadsföring på reklam som uteslutet handlar om spelansvar

  • Kriteriet ”vilseledande” beaktas tydligt i framtida lagtext, då avseende reklamens utformning och det sammanhang en spelreklam presenteras

 

Socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen: Vi anser att ett tillägg är relevant avseende finansieringen av implementeringen av en ny utformad socialtjänstlag samt hälso- och sjukvårdslag. Detta så att de med spelproblem runt om i landet, i framtiden, får relevant stöd, vård och hjälp. Därtill även att anhöriga får relevanta insatser och då tänker vi särskilt på de 82 000 barn som växer upp med någon som spelar för mycket. En central fråga avseende detta är att det ekonomiska ansvarstagandet tydliggörs.

 

Nationell handlingsplan för förebyggande insatser: Vi anser att ett tillägg är relevant avseende att stärka arbetet med att förebygga spelproblem och formulera en nationell handlingsplan med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna